چگونه بسیاری از پلت گیاهان استفاده از سنگ معدن هماتیت