احتمال خطا در اندازه گیری فشار از طریق سنگ شکن سنج