توپ های جدید و مورد استفاده برای کارخانه های تولید