شرکت معدن در ویلیرس و سرپرست دولت آزاد آفریقای جنوبی