چه ماشین آلات برای استفاده از زمانی که استخراج روی