عملکرد صفحه نمایش وسیله ارتعاش و نوسان در یک سنگ شکن