کدام یک از طرح های انجام میله میلز را شامل نمی شود