ابزار های صنعتی، معدنی و نظارت بر کشاورزی و اندازه گیری