کارخانه های تولید هیئت مدیره دوبلکس اوج با مسئولیت محدود